Oferta

Kompleksowe usługi zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami LOCUM Ptak Świerczyńska spółka jawna świadczy kompleksowe usługi zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Obsługa techniczna

W naszej ofercie:

 • bieżące monitorowanie ogólnego stanu technicznego nieruchomości,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, w tym książki obiektu budowlanego,
 • zlecanie i nadzór nad terminowym wykonywaniem kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz stanowiących jej wyposażenie urządzeń,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej, wentylacyjnej i odgromowej budynku w okresach między przeglądami obowiązkowymi,
 • zlecanie i kontrola bieżącej konserwacji i prac naprawczych budynku oraz jego otoczenia,
 • nadzór nad odbiorem prac remontowo-budowlanych,
 • niezakłócone utrzymanie nieruchomości poprzez usuwanie i zabezpieczanie awarii technicznych z pomocą specjalistycznych firm,
 • przyjmowanie i zlecanie usunięcia uszkodzeń wspólnych urządzeń technicznych,
 • sporządzanie planów remontowych nieruchomości,
 • organizacja i stały nadzór nad pracami remontowymi w budynku, w tym przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji remontów, wymaganych uzgodnień i pozwoleń z organami architektoniczno-budowlanymi, konserwatorem zabytków, UDT itp., przygotowywanie i przekazywanie placu budowy, uczestniczenie w odbiorach wykonywanych robót wspólnie z członkami Wspólnoty,
 • rozliczanie kosztów remontów i inwestycji poprzez weryfikację faktur oraz kosztorysów,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • wykonywanie podjętych przez właścicieli nieruchomości uchwał,
 • udzielanie wsparcia w uzyskiwaniu odszkodowań za powstałe szkody.

Reprezentacja i obsługa w ramach zarządu

W naszej ofercie:

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz,
 • przejęcie nieruchomości potwierdzone protokołem przekazania wraz z jej dokumentacją prawną, finansową, eksploatacyjną, techniczną w tym budowlaną, powykonawczą i książką obiektu budowlanego,
 • wykonywanie obowiązku rejestrowego Wspólnoty Mieszkaniowej (REGON, NIP, rachunek bankowy),
 • zawieranie umów w imieniu Wspólnoty na dostawy mediów (woda, prąd, gaz, energia cieplna),
 • zawieranie umów na usługi i roboty budowlane (sprzątanie, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, przeglądy techniczne, ekspertyzy, eksploatację, naprawy i remonty, nadzory),
 • zawieranie umów na korzystanie z gruntu, elewacji budynku oraz pomieszczeń wspólnego użytku,
 • zawieranie umowy ubezpieczenia budynku oraz Zarządu Wspólnoty,
 • zatwierdzanie dokumentów przygotowywanych na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • indywidualne zbieranie głosów, w sytuacji gdy będzie taka potrzeba,
 • opracowywanie planów zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli,
 • egzekwowanie od dewelopera w ramach gwarancji usuwania na bieżąco wykrytych wad nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnianie obecności inspektora budowlanego w dniu przejęcia nieruchomości od dewelopera,
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty z właścicielami lokali, firmami świadczącymi usługi  na rzecz wspólnoty oraz innymi uprawnionymi podmiotami,
 • realizowanie podjętych przez właścicieli lokali uchwał.

Administrowanie

W naszej ofercie:

 • stała współpraca z zarządem,
 • zapewnianie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, ogrzewania, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu odpadów komunalnych, w tym kontrolowanie prawidłowości realizacji umów  przez usługodawców.
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • zapewnianie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz pielęgnacja terenów zielonych,
 • kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • przyjmowanie oraz zgłaszanie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez usługodawców,
 • dokonywanie wizji lokalnych nieruchomości,
 • dokonywanie odczytów liczników w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów lub nadzór nad ich należytym wykonywaniem przez podmioty zewnętrzne,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi i innymi uprawnionymi podmiotami, Zarządem Wspólnoty oraz  właścicielami lokali,
 • prowadzenie biura administracyjnego z zakresu spraw związanych z korespondencją Wspólnoty, odbieraniem telefonów oraz e-maili,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli i lokali,
 • wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom lokali,
 • zabezpieczanie i przechowywanie dokumentacji nieruchomości, w tym prawnej, finansowej, eksploatacyjnej, technicznej, projektowej, powykonawczej oraz książki obiektu budowlanego,
 • zapewnianie ubezpieczenia budynku od odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych  żywiołów,
 • realizowanie podjętych przez właścicieli lokali uchwał w zakresie czynności zleconych w ramach administrowania.

Obsługa zebrań i głosowań nad uchwałami

W naszej ofercie:

 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowywanie uchwał właścicieli podejmowanych na zebraniu wspólnoty bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów wraz z powiadamianiem na piśmie każdego właściciela o wyniku podjętych uchwał,
 • składanie Zarządowi/Członkom Wspólnoty rocznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących zarządzanej nieruchomości w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, którego dotyczą,
 • obsługa i opracowywanie dokumentacji zebrań wspólnoty, w tym z rocznego zebrania zwoływanego w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, a także z zebrań zwoływanych na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • przygotowywanie i prezentacja analiz wykonania założeń rocznego planu wpływów i wydatków utrzymania nieruchomości wspólnej z wskazaniem głównych generatorów kosztów,
 • prawidłowe zawiadamianie właścicieli lokali o zebraniach wspólnoty z zachowaniem terminów oraz wskazaniem treści zamierzonych zmian we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli.

Obsługa finansowo - księgowa

W naszej ofercie:

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów zarządu nieruchomością wspólną w oparciu o obowiązujące standardy i aktualne przepisy,
 • naliczanie opłat dla właścicieli lokali,
 • prowadzenie rozliczeń za usługi świadczone na rzecz poszczególnych lokali (zimna i ciepła woda, ogrzewanie, wywóz odpadów komunalnych) i usługi związane z nieruchomością wspólną oraz kontrola wpłat wnoszonych przez właścicieli lokali,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
 • ewidencjonowanie wnoszonych przez właścicieli opłat z tytułu zaliczek oraz za media komunalne,
 • ustalanie wysokości należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej,
 • stała analiza kosztów oraz aktualizacja wnoszonych przez członków wspólnoty zaliczek na pokrycie tych kosztów,
 • przygotowywanie wniosków dla wspólnoty mieszkaniowej dotyczących wymaganych remontów, modernizacji i inwestycji w formie planów rzeczowo-finansowych,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • opracowywanie rocznych planów gospodarczych będących podstawą naliczeń zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej w oparciu o rzeczywiste potrzeby nieruchomości,
 • dokonywanie rozliczeń bieżących poprzez rachunek bankowy, z uwzględnieniem wyodrębnionego subkonta na rzecz rozliczeń funduszu remontowego,
 • rozliczanie z właścicielami lokali należnych zaliczek z tytułu zarządu nieruchomością wspólną oraz wpłat za media,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz indywidualnych rozliczeń dla poszczególnych właścicieli lokali,
 • zawiadamianie w imieniu wspólnoty o zmianach wysokości opłat,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz w zakresie odpadów komunalnych, a także rozliczanie się z tego tytułu przed uprawnionymi urzędami,
 • pozyskiwanie kredytów na realizację potrzeb remontowych nieruchomości,
 • lokowanie wolnych środków Wspólnoty na najkorzystniejszych lokatach bankowych,
 • wysyłanie wezwań do zapłaty właścicielom lokali z tytułu zaległości w opłatach,
 • prowadzenie podstawowej windykacji należności, przygotowywanie dokumentacji do windykacji sądowej,
 • sporządzanie obowiązkowych dokumentów dla urzędów skarbowego oraz statystycznego.

Obsługa prawna

W naszej ofercie:

 • realizowanie czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w należytym stanie,
 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • przygotowywanie umów na dostawy mediów, usług i na roboty budowlane,
 • opracowywanie uchwał, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów normatywnych Wspólnoty,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych ich prowadzenie zlecane jest dla kancelarii prawnej.
oferta locum 1

Atrakcyjne warunki cenowe oraz niezbędne uprawnienia

Oplata za wyżej wymienione usługi pobierana jest od m2 powierzchni użytkowej lokali wraz z przynależnościami.

Ostateczna opłata jest ustalana na podstawie danych zawartych w formularzu umieszczonym w zakładce „zapytaj o cenę”.

Uprawnienia oferenta

 • licencja zawodowa Zarządcy Nieruchomości
 • uprawnienia budowlane
ubezpieczenie oferenta

Ubezpieczenie oferenta

Bezpieczeństwu naszych klientów służy również posiadana przez naszą firmę polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 1 000 000,00 zł.

Przez cały okres trwania umowy zapewniamy wszystkim właścicielom lokali wgląd do dokumentów w celach kontrolnych (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Jesteśmy elastyczni i wiemy, że każdy budynek należy traktować indywidualnie.

Powyższy zakres jest ofertą wyjściową, podlegającą negocjacjom.

Scroll to Top